Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí và Đời sống chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023)