Động lực tăng trưởng mới cho ngành Công Thương

Với sự quyết tâm từ Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã khởi đầu Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030. Bước đầu này đã thể hiện sự rõ ràng trong việc đặt ra mục tiêu quan trọng chủ yếu là tạo lập các động lực tăng trưởng mới để định hướng cho ngành Công Thương trong thập kỷ tới.

Khả năng chống chịu và hội nhập quốc tế:

Một nhiệm vụ quan trọng trong Chương trình là khẳng định mục tiêu tạo lập các động lực tăng trưởng mới cho ngành Công Thương. Nhiệm vụ này không chỉ tập trung vào việc gia tăng khả năng chống chịu trước những biến đổi lớn và những tình huống bất thường từ quôc tế mà còn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc hội nhập quốc tế với tư duy và hiệu quả.

Phát triển cơ sở công nghiệp và các liên kết hỗ trợ:

Chương trình đã đặt ưu tiên cao vào việc phát triển cơ sở công nghiệp nền tảng và công nghiệp hỗ trợ. Sứ mệnh là làm cho ngành Công Thương trở thành nhân tố chính trong việc sản xuất các sản phẩm thiết yếu cho ngành công nghiệp xuất khẩu. Khía cạnh này bao gồm việc phát triển công nghiệp chế tạo thông minh, xây dựng các liên kết mạch lạc giữa khoa học công nghệ và sản xuất, cũng như tạo ra các công nghệ mới và sự đột phá trong sản xuất.

Phát triển công nghệ năng lượng và tập trung vào năng lượng tái tạo:

Năng lượng sạch và tái tạo cũng được đặt lên hàng đầu. Kế hoạch phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, hydro và các nguồn năng lượng mới như hydrogen và pin nhiên liệu hydro đã được quyết định. Xây dựng các trung tâm năng lượng lớn dựa trên sự cạnh tranh từ các địa phương và phát triển hệ thống thị trường năng lượng đa dạng và minh bạch.

Mở rộng thị trường xuất nhập khẩu:

Chương trình cũng đặt mục tiêu mở rộng thị trường trong nước và kết nối thị trường xuất nhập khẩu. Sử dụng tiềm năng của thị trường trong nước để xây dựng nền tảng cho việc mở rộng thị trường quốc tế là một mục tiêu quan trọng. Kết nối thương mại số và thương mại điện tử được coi là các động lực tăng trưởng quan trọng, đồng thời việc số hóa hoạt động xúc tiến thương mại cũng đóng vai trò quan trọng.

Đa dạng hóa xuất khẩu và xây dựng thương hiệu:

Đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu cũng nằm trong nhiệm vụ trọng tâm. Chương trình đề xuất việc phát triển xuất khẩu thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới, mở rộng hệ thống phân phối ở nước ngoài và thúc đẩy xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam. Mục tiêu chính là tăng tỷ lệ xuất khẩu các hàng hóa có giá trị gia công sâu, công nghệ cao và hàm lượng nội địa hóa lớn.

Nâng cấp chuỗi cung ứng ngành Công thương:

Mục tiêu đặc biệt quan trọng trong Chương trình là nâng cấp và phát triển chuỗi cung ứng cùng với chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp. Tập trung vào việc tăng giá trị gia tăng và khả năng tự chủ của ngành Công Thương thông qua việc phát triển hệ thống sản xuất công nghiệp trong nước và tạo liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Hệ sinh thái xuất nhập khẩu và hạ tầng logistics:

Mục tiêu cuối cùng của Chương trình là phát triển một hệ sinh thái xuất nhập khẩu hiệu quả, giúp doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việc đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng logistics dành cho xuất nhập khẩu cũng đóng vai trò quan trọng giúp Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và logistics hàng đầu trong khu vực.

Có thể thấy chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương đến năm 2030 đã thể hiện sự quyết tâm và chiến lược của Bộ Công Thương. Với những mục tiêu đầy tham vọng về tạo lập động lực tăng trưởng mới, đa dạng hóa xuất khẩu và nâng cấp cơ sở công nghiệp, ngành Công Thương của Việt Nam đã bước vào một chặng đường hứa hẹn về sự phát triển bền vững và thịnh vượng trong thời đại toàn cầu hóa.